A Káposztási Családok Egyesülete

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A jelen Szabályzat a Káposztási Családok Egyesületének az általa nyújtott szolgáltatásokkal, illetve a www.kaposztasicsaladok.hu honlap egyes szolgáltatásaival összefüggő adatkezelésekre vonatkozó gyakorlatára, a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokra és elvekre, valamint az érintett jogaira és azok gyakorlására vonatkozó szabályokat és tudnivalókat tartalmazza.
A Káposztási Családok Egyesülete, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatban rögzített szabályokat, és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Szabályzatban, a hatályos magyar jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban rögzített szabályoknak, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglaltaknak.

1. Az Adatkezelő adatai

Káposztási Családok Egyesülete (a továbbiakban: KCSE vagy Adatkezelő)

Székhely: 1048 Budapest, Székpatak utca 24. fszt./1. Nyilvántartási szám: 01-02-0014466 Adószám: 18221338-1-41

Elérhetőségek: E-mail cím: adatvedelem@kcse.hu Postacím: 1048 Budapest, Székpatak utca 24. fszt./1.

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdése, kérése, igénye esetén keressen minket a fenti elérhetőségeken.

2. Fogalmak

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 4. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
  együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 5. „adatfeldolgozás”: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
  „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 6. „adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;;
 7. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 8. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 9. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 10. „felhasználó”: a www.kaposztasicsaladok.hu honlap szolgáltatásait igénybe vevő, illetve a levelezőlistákra feliratkozó természetes személy, érintett.

  3. Az adatkezelés elvei

  Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során mindenkor az alábbi elveknek megfelelően jár el: jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság; célhoz kötöttség; adattakarékosság; pontosság; korlátozott tárolhatóság; integritás és bizalmas jelleg; elszámoltathatóság elve.

  4. A KCSE tevékenysége során felmerülő, valamint az általa nyújtott szolgáltatásokkal, illetve a www.kaposztasicsaladok.hu honlap egyes szolgáltatásaival összefüggő adatkezelésekre vonatkozó szabályok és tudnivalók

  4.1. Cookie-k alkalmazása a www.kaposztasicsaladok.hu honlapon

  A jobb felhasználói élmény érdekében a honlapon cookie-kat (sütik) használunk. A felhasználó számítógépes eszközére (ideértve a mobiltelefonokat is) kis adatcsomag, cookie kerül elhelyezésre. A cookie célja az oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó tudja törölni a saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információkat talál általában a www.AllAboutCookies.org oldalon.
  Az Adatkezelő bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie-t alkalmaz (élettartam: 1 nap; adatkezelés célja: Az oldal megfelelő működésének biztosítása; kezelt adatkör: session)
  A technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
  A felhasználó a cookie-k használatának elfogadásáról vagy elutasításáról a honlapon belépéskor megjelenő elfogadom szövegablak megjelölésével nyilatkozik.
  A sütiket nem használjuk arra, hogy a felhasználót személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják.

  4.2. A KCSE kaposztasicsaladok@googlegroups.com és apro-kcse@googlegroups.com levelezőlistáival kapcsolatos adatkezelés

  A KCSE levelezőlistáira az érdeklődők a levlista@kaposztasicsaladok.hu e-mail címre megküldött levélben tudnak jelentkezni. A levélben név, e-mail cím és a levelezőlista megjelölése szükséges. Az érdeklődőnek a KCSE levelezőlistáit kezelő tagja írásban visszajelez és megküldi a KCSE Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójának (a továbbiakban: a Tájékoztató), valamint a levelezőlisták szabályzatának elérhetőségét. Az érdeklődő Tájékoztatót, valamint szabályzatot jóváhagyó válaszlevelének kézhezvételét követően a KCSE tagja felveszi a kért listára az érdeklődőt (a továbbiakban: a felhasználó).
  A feliratkozással a felhasználók tudomásul veszik, hogy a levelezőlistára a Google adatvédelmi és egyéb szabályai és irányelvei kötelezően érvényesek, amelyek az alábbi linkeken elérhetőek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
  A felhasználók a levelezőlistákról és az ahhoz kapcsolódó e-mailekről az alábbi címekre küldött levéllel tudnak leiratkozni:

  • A kaposztasicsaladok@googlegoups.com levelezőlistáról: kaposztasicsaladok+unsubscribe@googlegroups.com
  • Az apro-kcse@googlegroups.com levelezőlistáról: apro-kcse+unsubscribe@googlegroups.com
   A KCSE a levelezőlisták működtetésével összefüggésben az alábbiak szerint kezeli a felhasználók adatait:
  • A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím - Az adatkezelés célja: a KCSE levelezőlistáinak működtetése, felvétel a levelezőlistákra - Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) (a) pont) - Az adatkezelés időtartama: a KCSE a személyes adatokat a levelezőlistán fennálló tagság időtartamára őrzi meg, annak megszűnését követően törli. Az érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni (hírlevélről leiratkozás), amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
   A KCSE a levelezőlistáira vonatkozó tudnivalókat is tartalmazó Tájékoztatóját, valamint a levelezőlista szabályzatot honlapján közzéteszi.

   4.3. A KCSE rendszeres klubjain résztvevők adatainak kezelése

 • A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím - Az adatkezelés célja: részvétel a KCSE által szervezett klub programjain, tájékoztatás a programokról, információkról, kapcsolattartás - Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) (a) pont) - Az adatkezelés folyamata: az érintett írásban hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait az KCSE a jelen Szabályzatban meghatározott céllal, módon és feltételekkel kezelje. Az írásbeli hozzájárulás történhet elektronikusan vagy papíralapon. - az adatkezelés időtartama: a KCSE a személyes adatokat a klubtagság időtartamára őrzi meg, annak megszűnését követően törli. Az érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  4.4. A KCSE egyes programjain résztvevők adatainak kezelése

 • A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, résztvevő árusok esetén telefonszám is - Az adatkezelés célja: részvétel a KCSE által szervezett programon, tájékoztatás a programról, információkról, kapcsolattartás - Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) (a) pont) - Az adatkezelés folyamata: az érintett írásban hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait az KCSE a jelen Szabályzatban meghatározott céllal, módon és feltételekkel kezelje. Az írásbeli hozzájárulás történhet elektronikusan vagy papíralapon. - az adatkezelés időtartama: a KCSE a személyes adatokat a program időtartamára őrzi meg, a program megtörténtét követően törli azokat. Az érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  4.5. A KCSE programokon és klubeseményeken kép- és videófelvételek készítése

  A KCSE egyes programjain és klubeseményein kép-, illetve videofelvételeket készít az eseményről, illetve az azon résztvevőkről. A KCSE az elkészült felvételeket kizárólag az esemény megörökítése, tájékoztatás, a KCSE programjainak bemutatása, valamint pályázati támogatás elszámolása céljából használja fel, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. A felvételek elkészítésének lehetőségéről rendezvényeit megelőzően tájékoztatást nyújt az eseményről szóló tájékoztatókban.
  Amennyiben az elkészült fotókkal, felvételekkel, vagy azok felhasználásával kapcsolatban bármely érintettnek kérdése, vagy kifogása van, úgy az adatvedelem@kcse.hu e-mail címen jelezheti észrevételeit, kifogásait, teheti fel kérdéseit ezzel kapcsolatban.

  4.6. A Vállalkozói Partner Programban (a továbbiakban: VPP) részt vevő partnerek adatainak kezelése

 • A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy partner, vagy a partnert képviselő, vagy kapcsolattartó természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma, illetve a szerződéskötéshez, elszámoláshoz, számlakiállításhoz szükséges egyéb adatai (lakcím, adóazonosító jel/adószám, bankszámlaszám, anyja neve stb.)
 • Az adatkezelés célja: a KCSE VPP programjában való részvétel céljából szerződéskötés, a szerződés teljesítése, kapcsolattartás, számviteli kötelezettségek teljesítése
 • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) (b) pont); az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (GDPR 6. cikk (1) (c) pont), továbbá az előbbiek hiányában az érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) (a) pont). Amennyiben a személyes adat a nem természetes személy szerződő partner munkavállalójáé, a KCSE a szerződéses partner jogos érdekében veszi át tőle és kezeli a személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig (GDPR. 6. cikk (1) (f) pont).

 • Az adatkezelés folyamata: az érintettel kapcsolatot tartó munkavállaló vagy tag az érintettet tájékoztatja az adatkezelésre vonatkozó szabályokról, az adott munkavállaló, tag felveszi a szerződéskötéshez, kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, az adatkezelésről írásbeli tájékoztatást küld. Az írásbeli hozzájárulás történhet elektronikusan vagy papíralapon. A szerződés aláírásával az érintett hozzájárul a jelen pont szerinti adatkezeléshez. - az adatkezelés időtartama: a KCSE a személyes adatokat a szerződés teljesítéséig, illetve az együttműködés időtartama alatt, jogszabályban meghatározott esetekben az abban meghatározott időtartamig – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény körébe tartozó esetekben 8 évig – kezeli, illetve őrzi meg. Az érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. - A VPP-ben résztvevő partnerek elérhetőségi adatait a KCSE a kaposztasicsaladok@googlegroups.com levelezőlistán közzétett szaknévsorban, valamint előzetesen egyeztetett tájékoztatásokban, ajánlásokban közzéteszi. A KCSE kizárólag azon adatokat teszi közzé, amelyeket a partner kifejezetten nyilvánosságra hozott, illetve amelyek közzétételéhez a partner hozzájárult.

  4.7. Szerződések megkötéséhez, teljesítéséhez, üzleti, partneri kapcsolat létesítéséhez megadott személyes adatok kezelése

 • A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy partner, vagy a partnert képviselő, vagy kapcsolattartó természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma, illetve a szerződéskötéshez, elszámoláshoz, számlakiállításhoz szükséges egyéb adatai (lakcím, adóazonosító jel/adószám, bankszámlaszám, anyja neve stb.) - Az adatkezelés célja: a KCSE által nyújtott szolgáltatás igénybevétele, illetve a KCSE tevékenységéhez kapcsolódó egyes feladatok ellátása, együttműködés megvalósítása, szerződéskötés, a szerződés teljesítése, kapcsolattartás - Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) (b) pont); az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (GDPR 6. cikk (1) (c) pont), továbbá az előbbiek hiányában az érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) (a) pont). Amennyiben a személyes adat a nem természetes személy szerződő partner munkavállalójáé, a KCSE a szerződéses partner jogos érdekében veszi át tőle és kezeli a személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig (GDPR. 6. cikk (1) (f) pont).
 • Az adatkezelés folyamata: az érintettel kapcsolatot tartó munkavállaló vagy tag az érintettet tájékoztatja az adatkezelésre vonatkozó szabályokról, az adott munkavállaló, tag felveszi a szerződéskötéshez, kapcsolattartáshoz szükséges adatokat. Az írásbeli hozzájárulás történhet elektronikusan vagy papíralapon. A szerződés aláírásával az érintett hozzájárul a jelen pont szerinti adatkezeléshez. - az adatkezelés időtartama: a KCSE a személyes adatokat a szerződés teljesítéséig, illetve az együttműködés időtartama alatt, jogszabályban meghatározott esetekben az abban meghatározott időtartamig – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény körébe tartozó esetekben 8 évig – kezeli, illetve őrzi meg. Az érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5. A KCSE tagok adatainak kezelése

 • A kezelt személyes adatok köre:  a KCSE tagnyilvántartásában: tag neve, lakcíme, anyja neve, a tagság típusa, betöltött tisztség, belépés ideje  a kezelt további adatok: a tag e-mail címe, telefonszáma; illetve a pályázatokkal, támogatási kérelmekkel kapcsolatosan kötelezően szolgáltatandó adatok (így különösen név, lakcím, születési idő, születési hely, személyigazolvány szám, taj szám, adószám, bankszámlaszám, anyja neve stb.) - Az adatkezelés célja: a jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítése, kapcsolattartás, részvétel pályázatokon - Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (GDPR 6. cikk (1) (c) pont, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései), valamint az érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) (a) pont) - Az adatkezelés folyamata: a KCSE-be való belépést megelőzően a KCSE munkavállalója vagy tagja az érintettet tájékoztatja az adatkezelésre vonatkozó szabályokról, ennek az érintett általi írásbeli elfogadását követően az adott munkavállaló vagy tag felveszi a szükséges adatokat. Az írásbeli hozzájárulás papíralapon történik. - az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő főszabály szerint az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időpontig tárolja az adatokat, a tagsági jogviszony megszűnését követő 5 év elteltéig.

7. Adatfeldolgozók

A jelen Szabályzatban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:
Tárhely-szolgáltató: Név: Netmask Interactive Kft. Cím: 1131 Budapest, Nővér u. 110. E-mail cím: ugyfelszolgalat@netmask.hu Telefonszám: +36 70 904 5353 Web: www.netmask.hu

Könyvelő: Név: GAT-X Kft. Cím: 1046 Budapest, Kunhalom utca 39. E-mail cím: gatx97@gmail.com
Telefonszám: +36303236444

A GAT-X Kft. Adatfeldolgozó az Adatkezelő részére könyvelési, bérszámfejtési feladatokat végez, így részéről elsősorban a természetes személy szerződő partner, vagy a szerződő partnert képviselő, illetve kapcsolattartó természetes személy adatainak feldolgozására, kezelésére, továbbá a munkavállalók személyes adatainak feldolgozására, illetve kezelésére, bérszámfejtéssel kapcsolatos személyes adatkezelésre, illetve adatfeldolgozásra kerülhet sor.

Pályázatokkal, támogatási kérelmekkel kapcsolatban: A KCSE egyes pályázatokkal kapcsolatosan köteles lehet a pályázat kiírója részére a pályázatban előírt feltételek teljesítése érdekében személyes adatokat is továbbítani, így például a rendezvényekről jelenléti íveket, a pályázatokkal, támogatási kérelmekkel kapcsolatosan felmerülő adatokat, ilyen lehet különösen: név, képviselő neve, lakcím, székhely, születési idő, születési hely, személyigazolvány szám, taj szám, adószám, bankszámlaszám, anyja neve, szenzitív adatok stb. Sor kerülhet továbbá az Adatfeldolgozó részéről bérszámfejtéssel kapcsolatos személyes adatkezelésre, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 9.§ - 11.§-ai rendelkezései alapján a munkavállalók személyes adatainak kezelésére, illetve a fenntartás alatt lévő projektek érintettjeinek személyes adatkezelésére is.

Név: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EPER) Telefonszám: +36 (1)-550-2700 +36 (1)-550-2790 +36 (70) 396 3381 Web: http://www.emet.gov.hu/

Név: Budapest Főváros IV. ker., Újpest Önkormányzat, Emberi Erőforrás Főosztály, Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály Cím: 1041 Budapest, István út 14. E-mail cím: emberi.eroforras.fooszt@ujpest.hu Telefonszám: 06-1-231-3101

A KCSE tevékenységei ellátásához a jelen Szabályzatban nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozók a KCSE-vel kötött szerződés, a KCSE hozzájárulása, vagy jogszabályi felhatalmazás alapján jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre a KCSE által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a KCSE hozzájárulásával, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján jogosultak.

8. Az érintett jogai, érvényesítésük módja

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet a rá vonatkozó adatok kezeléséről. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintettnek az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett adatait.

8.2. Az adat helyesbítéséhez való jog

Az érintett kérheti az adatának indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését. Ha rossz, nem valós adatát kezeli az adatfeldolgozó, akkor az érintett kérheti
annak módosítását, a helyes, valós adat kezelését, továbbá az érintett kérheti a hiányos adatok kiegészítését.

8.3. Az adat törléséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: - a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; - az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; - az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; - a személyes adatokat jogellenesen kezelték; - a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; - a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Nem élhet az érintett az adatok törlésére vonatkozó jogával, amennyiben az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

8.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a hozzájárulásán, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az érintett az egyik fél, illetve a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges az adatkezelés ; és az adatkezelés automatizált módon történik.

8.6. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. Az ilyen esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

8.8. Tájékoztatás az érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatos intézkedésekről

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti 8.1-8.7 pontok szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

9.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel megkeresheti a KCSE-t az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.
9.2 Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
9.3 Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

10. Egyéb rendelkezések

10.1 A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az érintett, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.
10.2 Kötelező adatkezelés (Infotörvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdés b) pontjában, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelő személyét, valamint az adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.
10.3 Az Adatkezelő bizonyos, jogszabályban meghatározott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, fogyasztóvédelmi eljárás, jogi eljárás szerzői, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett elérhető személyes adatait.
10.4 Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.
10.5 Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
10.6 A jelen Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésekről az adat felvételekor részletes tájékoztatást ad Adatkezelő.
10.7 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
Budapest, 2018. május 25.

KCSE